U bevindt zich in: Pagina - Voorwaarden
Voorwaarden

Disclaimer
Sando skelters v.o.f.besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de inhoud van de website. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op de website verouderd is of onjuistheden bevat. Derhalve kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gegevens op internet. Sando skelters v.o.f. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Links op www.sandoskelters.nl  kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Sando skelters v.o.f. Sando skelters v.o.f. biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door Sando skelters v.o.f. worden onderhouden, de informatie waarnaar op www.sandoskelters.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar www.sandoskelters.nl verwijzen. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet. Inhoud: Inhoud en structuur van de website www.sandoskelters.nl zijn door de auteurswet beschermd. De vermenigvuldiging van informaties of gegevens, in het bijzonder de toepassing van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

 

Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Sando skelters

Artikel 1

1.1 In onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

� Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Sando skelters;

� Bestelling: een door de Koper bij Sando skelters ingediende bestelling ter verkrijging van (een) Product(en) voor een door of vanwege Sando skelters aangeboden Product(en);

� Betaling: bijschrijving van het door de Koper op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedrag op de rekening van Sando skelters 

� Diensten: de door Sando skelters ter beschikking gestelde mogelijkheid een Bestelling te plaatsen en de door Sando skelters verzorgde afwikkeling van de Bestelling,

� Koper: de partij welke met Sando skelters een Overeenkomst ter zake de koop aangaat;

� Levering: het feitelijk ter beschikking stellen van de Producten door Sando skelters aan de Koper

� Partijen: de aanduiding van de Koper en Sando skelters gezamenlijk;

� Sando skelters: gevestigd te Sint Annaland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zeeland onder nummer 22058428, waarvan het rekeningnummer luidt: Rabobank:1026.58.056, IBAN: NL49 RABO 0102 658056

 

1.2 Gegevens Sando skelters showroom:

 

� het e-mailadres: info@sando-skelters.nl

� het telefoonnummer: 0166653190/06-57298107

� Adres: Veilingweg 9 4697 RB Sint Annaland 

� de website(s): www.sandoskelters.nl, www.skeltergigant.nl,

 

 1.3  Gegevens Sando skelters correspondentie adres:

Sando skelters & trampolines

Wilhelminastraat 65

4697RB Sint-Annaland

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst gesloten tussen de Koper en Sando skelters en zijn van toepassing op alle Diensten, alsmede op alle aanbiedingen, nadere overeenkomsten en leveringen gedaan door Sando skelters, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van de informatie op de Website van Sando skelters. Het doen van een Bestelling impliceert dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

 

2.3 In geval van een bestelling op een wijze waarbij terhandstelling van de Algemene Voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk is, dient de Koper bij de Bestelling te kennen te geven dat hij een exemplaar van de Algemene Voorwaarden wil ontvangen. Indien de Koper zich niet kan verenigen met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden dient de Koper schriftelijk en gemotiveerd binnen 48 uur na kennisneming van de Algemene Voorwaarden te protesteren tegen de inhoud van de Algemene Voorwaarden. Indien de Koper voornoemde melding binnen de daarvoor staande termijn tijdig heeft gedaan, zullen Partijen nader in overleg treden. Indien de Koper niet binnen voornoemde termijn van 48 uur heeft geprotesteerd tegen de inhoud van de Algemene Voorwaarden, dan wordt de Koper geacht geen bezwaar te hebben tegen de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

 

2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk door Partijen te worden overeengekomen en schriftelijk te worden vastgelegd.

 

2.5 Algemene voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing, tenzij die toepasselijkheid door Sando skelters schriftelijk en expliciet is aanvaard.

 

2.6 Aan toezeggingen van (een) medewerker(s) van Sando skelters kunnen geen rechten worden ontleend, anders dan wanneer die schriftelijk door Sando skelters zijn bevestigd.

 

2.7 Sando skelters heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 

3.1 Een aanbod van Sando skelters is vrijblijvend en kan - indien nodig - door Sando skelters worden herroepen, doch uiterlijk binnen 48 uur na aanvaarding van het aanbod.

 

3.2 Een aanbod van Sando skelters wordt geacht door de Koper te zijn aanvaard indien deze door middel van een Bestelling aangeeft welk(e) Product(en)) hij wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens heeft doorgegeven, en deze Bestelling door Sando skelters is ontvangen.

 

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand nadat Sando skelters de aanvaarding door de Koper ter zake de Bestelling heeft bevestigd.

 

3.4 De Koper is gebonden aan iedere door Sando skelters ontvangen Bestelling. Een Bestelling kan door de Koper worden ingetrokken of herroepen. De Koper kan Sando skelters verzoeken een Bestelling niet uit te voeren. Alsdan zal Sando skelters naar eigen inzicht beoordelen of aan dat verzoek gevolg kan worden gegeven. Koper heeft recht op 14 dagen herziening na ontvangt van het/de Product(en).

 

3.5 Bij beroep op reclame door Koper binnen 14 dagen, zal koper de Product(en) retour zenden aan Sando skelters. Kosten en risico van het retour zenden van het Product(en) aan Sando skelters zijn onder verantwoording van Koper. Retour zending dient te geschieden in originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd.

 

3.6 Sando skelters zal aan de Koper nooit meer vergoeden dan de product(en) prijs, voor zover aantoonbaar aan Sando skelters  voldaan.

Niet vergoed worden eventuele extra kosten voor het retour zenden, welke de Koper heeft betaald.

 

3.7 Sando skelters heeft geen verplichting tot het sluiten van een Overeenkomst en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.

 

Artikel 4 Prijzen en betalingswijzen.

 

4.1 De prijzen gelden op het moment van de overeenkomst tussen Koper en Sando skelters. Onvoorziene veranderingen ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen Koper en Sando skelters kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 

4.2 Alle door Sando skelters aangegeven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in Euro�s en inclusief BTW.

 

4.3 De door Sando skelters aangegeven prijzen staan los van de door  Koper te maken kosten, zoals telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met www.sandoskelters.nl .

 

4.4 Voor de betaling van het bestelde product(en) zijn de volgende betaalwijzen mogelijk: iDEAL en indien en voor zover uitdrukkelijk van toepassing verklaard, een bankoverschrijving.

 

4.5 Betaling door de Koper dient te geschieden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, bij gebreke waarvan Koper in verzuim is. Alsdan is Sando skelters gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden

 

4.6 Bij betaling met creditcard (niet online mogelijk) worden de gegevens beveiligd verwerkt. Sando skelters zal bij de creditcarduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.

 

4.7 Indien voor betaling door middel van een creditcard wordt gekozen, dient de Koper op eerste verzoek van Sando skelters een kopie van een geldig legitimatiebewijs en / of creditcard te verschaffen. Sando skelters is gerechtigd om van de Koper andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.

 

4.8 Betaling vanuit landen buiten Nederland is mogelijk, u dient dan bij betaling het BIC:RABONL2U en/of IBAN: NL49 RABO 0102 658056, te vermelden

 

Artikel 5 Levering

 

5.1 Sando skelters gaat pas tot Levering van de Product(en) over zodra Betaling door de Koper heeft plaatsgevonden en ontvangen is door Sando skelters op rekening 1026.58.056.

 

5.2 Bij de totstandkoming van de Overeenkomst kiest de Koper de door hem gewenste Leveringsmethoden (per post of afhalen).

 

5.3 Ongeacht de wijze waarop de Product(en) worden geleverd, geschiedt de verzending en de afgifte daarvan voor risico van de Sando skelters. Bij vermissing of misbruik van derden is Sando skelters niet aansprakelijk.

 

5.4 Sando skelters kan ervoor kiezen dat de Product(en) worden afgeleverd op een andere wijze dan door de Koper is gekozen. In een dergelijk geval zullen Partijen in overleg treden.

 

5.5. Indien de Koper een aan hem gezonden Product(en) niet in ontvangst neemt, doet de Koper daarmee afstand van zijn recht op Levering. Alsdan is de Koper gehouden de kosten van het retour zenden van de Product(en) aan Sando skelters te vergoeden. Deze afhandelingskosten bedragen � 15 per bestelling, bestellingen welke meer dan � 350 bedragen, worden ook niet verrekend met Koper.

 

5.6 Sando skelters streeft er naar de Product(en) na ontvangst Betaling binnen de afgesproken levertijd aan de Koper te verzenden. Indien en voor zover de Product(en) van de Koper niet binnen vijf dagen hierna zijn ontvangen, is de Koper verplicht ter zake contact op te nemen met Sando skelters. Na het verstrijken van voormelde periode gaat Sando skelters ervan uit dat de Product(en) door de Koper in goede orde zijn ontvangen.

 

5.7 Levering aan koper geschiedt in een maximaal termijn van 30 dagen na ontvangst betaling bij Sando skelters Koper heeft het recht op veertien dagen reclame na ontvangst van het Product(en)

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 

6.1 Sando skelters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of defect van Product(en) door de Koper door welke oorzaak dan ook.

 

6.2 Sando skelters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de Bestelling en Levering van Product(en) die niet heeft plaatsgevonden bij Sando skelters.

6.3  Sando skelters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Koper, niet geheel worden afgewikkeld door Sando skelters en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.

 

6.3 De informatie op de Website(s) van Sando skelters is (deels) afkomstig van derden. Sando skelters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

 

6.5 Sando skelters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik of de inhoud van internetpagina�s waarnaar op de Website van Sando skelters een link is opgenomen of van internetpagina�s waarop een link is opgenomen naar de Website van Sando skelters. 

 

6.6 Sando skelters aanvaardt geen aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze tekortkoming wordt veroorzaakt door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen, telecommunicatielijnen van de Gebruiker of systemen van derden, welke niet door Sando skeltersl in het kader van de Diensten wordt beheerd.

 

6.7 Sando skelters is niet aansprakelijk voor door de Koper geleden schade welke ontstaan is door een niet aan Sando skelters toe te rekenen tekortkoming.

 

6.8 Onder een tekortkoming die Sando skelters niet kan worden toegerekend wordt verstaan, elke van de wil van Sando skelters onafhankelijke gebeurtenis, die de nakoming tijdelijk of blijvend verhindert of vertraagt, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerie�n, storingen in de levering van energie, alle omstandigheden, zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Sando skelters ontstaan.

 

Artikel 7 Persoonsgegevens

 

7.1 De door de Koper opgegeven gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van Sando skelters De gegevens worden gebruikt

voor het nakomen van de Overeenkomst en het aanbieden en leveren van de Diensten, alsmede voor administratieve doeleinden en voor het

aan de Koper toezenden van informatie met betrekking tot Diensten, producten en activiteiten van Sando skelters. 

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 

8.1 Eventuele klachten van Kopers naar aanleiding van de door Sando skelters geleverde Product(en) dienen schriftelijk te worden gemeld aan de afdeling klantenservice van Sando skelters, welke zorg draagt voor de afhandeling binnen ��n week. De op voornoemde wijze ontvangen klacht wordt door Sando skelters schriftelijk bevestigd en afgehandeld.

 

8.2 Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht toepasselijk.

 

8.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of nadere Overeenkomsten van welke zodanige Overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Contact | Voorwaarden | Privacybeleid | Sitemap